13.8.2017

Trasa

Severovýchodní obchvat Krnova povede z Chomýže (od M. Albrechtic/Prudniku) severně, resp. východně od zástavby města až do Petrova Dolu, na ulici Opavskou. Délka obchvatu je 7 742 metrů. 

Začátek úpravy je v místní části Chomýž, v místě křižovatky s dnešní ulicí Okružní, která bude zaslepena. Napojení dnešní Albrechtické ulice (od centra města) je řešeno novou úrovňovou křižovatkou ve tvaru T. Obchvat dále estakádou překonává Albrechtickou ulici a železniční trať Krnov – Jeseník a vede po poli souběžně s touto tratí. Následně je veden zahrádkářskou kolonií a estakádou přes řeku Opavici v těsné blízkosti úpravny pitné vody Zlatá Opavice – okrajem ochranného pásma vodního zdroje. Zahrádkami, severně od koupaliště pokračuje k nové úrovňové průsečné křižovatce s Petrovickou ulicí (křižovatka I/57 – I/45). Petrovická je v nezbytně nutném úseku vystavěna jako nová komunikace, paralelně s dnešní ulicí, která zůstane zachována pro chodce a cyklisty. Výhledově se připravuje výstavba nové souběžné komunikace I/45 až ke státní hranici. V úseku Chomýž – křižovatka Petrovická bude obchvat vystavěn v kategorii S 9,5/80 (šířka 9,5 m, návrhová rychlost 80 km/h).

obchvat mapa

Severovýchodní obchvat Krnova. Vytvořeno v programu ArcGIS.

Komunikace bude dále pokračovat v kategorii S 11,5/80, tzn. v šířce 11,5 m, překoná potok Mohlu a přiblíží se k Hlubčickému předměstí. Křižovatka s Hlubčickou ulicí bude opět úrovňová průsečná. Obchvat bude dále veden přes dnešní zahrádkářskou kolonii, estakádou přes řeku Opavu (v těsné blízkosti soutoku řek Opavy a Opavice) až k průmyslové zóně Ve Vrbině. Komunikace zde bude zároveň plnit funkci protipovoďnové hráze (stavba je koordinována s Povodím Odry). V posledním úseku obchvat povede ve stopě dnešní obslužné komunikace a estakádou překoná železniční trať Krnov – Opava a přeložku silnice od centra města, se kterou se potká v nové okružní křižovatce. Konec úpravy je na křižovatce ulic Opavská a Zátiší v Petrově Dole.

Na severovýchodní obchvat města má výhledově navázat obchvat západní, který propojí ulici Bruntálskou a Albrechtickou. Samostatně připravovanou stavbou je rovněž malý obchvat Petrova Dolu.

Pozitiva stavby:

 • Zrychlení tranzitní dopravy na trase Opava – Město Albrechtice – (Bartultovice), zvláště ve špičce
  • to ocení zvláště chalupáři z Ostravska, kteří (v pátky) míří do Jeseníků
 • Odvedení části těžké nákladní dopravy z intravilánu města (jen na výše zmíněné trase)
 • Přímé napojení závodu Kofola a průmyslové zóny Ve Vrbině
 • Možnost využití trasy pro část místních obyvatel, např. pro obyvatele Chomýže či Hlubčického předměstí
 • Těleso obchvatu bude v části trasy sloužit jako protipovodňová hráz
 • Bezpečné převedení chodců v konkrétních místech (podchody)
 • Úspora finančních nákladů: obchvat měl stát původně 1,9 miliardy Kč, ke snížení nákladů došlo zejména změnou kategorie silnice v úseku Petrovická – Chomýž, kde bude silnice užší

Negativa stavby:

 • Obchvat bude mít jen omezený vliv na zlepšení dopravní situace v Krnově
  • tranzitní doprava má ve městě nízký podíl, převládá doprava vnitroměstskázdrojová a cílová
  • obchvat neřeší dopravu z Olomoucka směrem na M. Albrechtice, která využívá ulici Partyzánů
  • sčítání tranzitní dopravy nikdy neproběhlo – odhad ŘSD počítá maximálně se 4 830 vozidly/24 hodin; hraničním přechodem Bartultovice ale projede denně jen 1 094 vozidel
 • Narušení rekreační oblasti u řeky Opavice
  • zrušení zahrádkářské osady Zlatá Opavice se 70-letou tradicí, bez náhrady
  • estakáda v těsné blízkosti soutoku řek Opavy a Opavice
  • vedení přes ochranné pásmo vodního zdroje (jen okrajovou částí)
 • Nevhodné řešení křižovatek – úrovňové průsečné křižovatky s hrozbou kolizí, zejména křížení dvou silnic 1. třídy (Petrovická ulice – I/57, I/45); křižovatky odpovídají úrovni dopravního plánování 80. let
 • Zaslepení ulice Okružní v místní části Krnov-Chomýž